Ni hano uri
Home > Ibindi byo kwiga > Turebere hamwe uruhare umuntu afite kubuzima bwe.

Turebere hamwe uruhare umuntu afite kubuzima bwe.

Ubundi abemera Imana bavuga ko Imana ariyo muganga mukuru. Ibyaremwe ni byo miti Imana yatugeneye, umuntu ni we muforomo. Impano iruta izindi, n’amagara mazima, ibyishimo ni byo butunzi buruta ubundi mu kubaho kw’umuntu. Iyo uriye nabi ubisaruramo ubugoryi n’uburibwe. Bimwe mu byo twishimira kurya, icyo dukuramo n’uburyohe bwo mu kanwa, 25 byagera mu nda no mu maraso bikaduhinduka rukabura gica.

Menya ko turya kugira ngo tubeho, abatabizi bo babereyeho kurya. Ni cyo gituma indwara zabonye icumbi ritaziruhije. Si byiza guhitiramo ingingo zawe, ahubwo buri wese akwiriye kwiga agasobanukirwa ibumugirira akamaro n’ibimuhombya. Burya nubwo bizwi na bake, ariko vuba aha, umuntu wese ufite amatwi y’umutima azamenya ko ingingo zose zifite ibyo zikeneye n’ibyo zidakeneye cyangwa se bizigwa nabi. Urugero ni nk’umutima n’imitsi y’imijyana ntibyishimira amavuta afite ibinure byinshi, ntibyishimira isukari, inzoga n’umunyu.

Ibyo kurya byiza biha ubwenge ubushobozi bigatuma itaranto zishyira zikizana. Urugingo rwitwa prostaten’ibi bikurikira: ikawa ifite ibyitwa benzopyrène ifite ubushyuhe bwinshi, ubwo bushyuhe bungana butyo butuma ikawa ari umwanzi kabuhariwe w’iyo nyama yitwa prostate iba hagati y’uruhago n’umuyoboro ujyana inkari hanze. Abashakashatsi bagenzuye ko kunywa ikawa cyane ari byo byabaye intandaro ya kanseri ya prostate, umugabo wese ushaka gusaza neza agomba kwirinda ikawa, ikindi kigomba kwirindwa n’inzoga n’itabi, kuko na byo bitera imvururu muri prostate, vinaigre nayo ni uko, n’inyama z’ingurube hamwe n’ibyo kurya by’inyama zose zibikanwa umunyu, insenda n’ibindi. Kugabanya umunyu ni byiza ku muntu wese.

Prostate n’urugingo ruri munsi y’uruhago, umuyoboro w’inkari urayahuranije, ni yo irema amatembabuzi bita sperme ujyanirana n’intanga z’abagabo, iringaniye n’irembo ry’umuheha ujya mu bugabo (testicules) iyo ikoze nabi, wihagarika bikuruhije cyangwa ntiwihagarike kuko iba yamaze kwugarira umuyoboro, cyangwa kwihagarika buri kanya ninjoro, ubushobozi bw’imibonano bukagabanuka, kuribwa mu muyoboro w’inkari. Umuntu uyirwaye yumva aremereye mu kiziba cy’inda. Yakora imibonano gusohora intanga bikamurushya. Ariko prostate n’inshuti y’ibyo kurya byose bifite umunyu mwimerere witwa zenke (Zinc) ; hamwe na manyeziyumu (Magnesium). Ibyo ni amande, ubunyobwa, ibishyimbo byumye, amashaza asatuye, umukati wuzuye, imboga zitwa bete, ifutari y’ibirayi, makaroni, epinari, inzabibu zumye, avoka, amashaza matoto, umuceri.

Si byiza kumena amazi yatekanywe n’ibi byo kurya kuko ariho imyunyu mwimerere iba yibereye. Ibi byose ntiwabirira rimwe, ahubwo kubihinduranya ni byo byiza. Ikindi gikenewe n’iyo bita Vitamine F iboneka mu mavuta akomoka mu bihwagari, mu bigori, muri soya, ingano zimejeje, sezame, imbuto z’umuzabibu hamwe n’inzuzi. Iyo prostate igiye gufatwa na kanseri, wihagarika bikuruhije kandi wajya kurangiza hakaza amaraso make.

Akamaro k’ubutare (fer). 66% z’ubutare zibera mu nsoro z’amaraso, 34% zisigaye zigakorera mu ruti rw’umugongo, mu mihore ihuza amagufa, mu mwijima, mu mpindura no mu misemburo mvuzo. Iyo igabanutse mu muntu: umusatsi urapfuka, impengeri n’isununu, utubyimba two mu mubiri twinshi no mu mpyiko, muri nyababyeyi no mu yindi myanya ishinzwe ibyara, ururenda rwo mu ngingo rukaba ruke, inyota ikiyongera. Ingengabika zikora urwo rurenda zikorera mu myanya inoza ibyo kurya (appareil digestif) no mu myanya y’ubuhumekero (appareil respiratoire).

Ukuma mu kanwa, amazi ashinzwe kurinda nyababyeyi akaba make (orgasme) amara n’igifu bigasa n’ibyumye. Nubwo ubutare bushinzwe gukora byinshi ariko hariho n’ikindi gituma busohoka: ibyuya, inkari, no kwituma. Ubutare buyobora amazi y’ubururu ava mu gasabo k’indurwe 26 aturutse mu mwijima ashinzwe gufasha imyanya inoza ibyo kurya umurimo wayo.

Aho ubutare buboneka: Ifu ya soya, ibishyimbo byera, amashaza yumye, epinari, perisire n’ibindi. Iyo ishize mu muntu, imbuto z’indwara ziriyongera ubutaraga bukagabanuka, amaraso aba make, umwuka mwiza ntiwinjira mu mihore, umunaniro, kubura umwete, guhagarara ukananirwa, urujijo mu bwenge bw’abana, ibicurane bigenda bigaruka, indurwe nkeya mu gifu, ibyo kurya bitinda mu nda, igikuriro gike ku bana, ikizungera ku bana, gukorana umwete muke ibyo wari usanzwe ushoboye, gushinyiriza bikakunanira.

Uwo munaniro uzanwa n’umwuka muke wa oksijene (Oxygen) mu mihore, kuribwa n’umutima kumara igihe kinini utagira ubutare (fer) bishobora gutuma umuntu ava amaraso menshi ari mu mihango.

Abakurikira inyigisho zijyanye n’ubuzima bw’imyororokere kanda hano usome igice cya 5.

 

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru