Ni hano uri
Home > Ibindi byo kwiga > Indwara zikomoka kukugira intekerezo mbi

Indwara zikomoka kukugira intekerezo mbi

Alcohol addiction : Portrait of a lonely and desperate drunk hispanic woman (image focused on her drink)
guhitamo kuba wenyine no kwiyahuza inzoga nabyo nibimwe mubyo ukyiye kwirinda mu rwego rwo gusigasira amagara yawe.

Kugira urwango, ishyari, umujinya n’igomwa, bishobora gutuma habaho kudahuza k’utugingo dusohora imyanda kandi dukwirakwiza ibikenewe mu mubiri no kwakira intungamubiri. Batwita « Endocrine glands» (Imvubura z’imbere mu mubiri).

Izo mvubura ni zo zikurikira:

 • – Hypophyse : igihorihori gishinzwe igikuriro cy’ingingo
 • – Foie : umwijima
 • – Thyroïde : ni utuzingiro two mu muhogo turinda umuhogo
 • – Surrénales : udufuka duto tubangikanye n’impyiko
 • – Pancreas : urwagashya
 • – Ovaires : akagega gahunika intanga z’abakobwa (imirerantanga ngore)
 • – Testicule : akagega gasohora intanga z’umlugabo no kuzibika
 • – Sudoripores : akagingo gasohora ibyuya.

Iyo izi ngeso mbi zimaze gutesha inzira izi ngingo bita ‘endocrine glands’, gahunda yose y’umubiri, buri rugingo rukigenga, aho ni ho rembo ry’indwara zikurikira.

1) Igicuri

2) Gupfusha urugingo rumwe rushinzwe kunukirwa cyangwa kumva, kureba, gukirigitwa, kuryoherwa

3) Umubabaro n’umunaniro udashira, ukurikirwa n’ibi bikurikira :

– Kuryama ntusinzire

– Kubura umutuzo

– Kurakazwa n’ubusa

– Kwibaza uko uzabaho

– Ijwi rikakaye ririmo ikizizi

– Intimba ituma abantu badakora imirimo yabo, bakiyumvamo umlunaniro uhereye bakibyuka

– Bishobora kukuzanira ibyo wari ushoboye, amaherezo iyi ndwara ishobora no gutera kwiyahura.

Bene abo bafashishwa Vitamini C.

4) Guhagarika gahunda k’umugabane wa mbere w’umubiri : bitewe n’ubwonko bita (Umusokoro wo mu ruti rw’umugongo) bushinzwe gahunda y’umuvuduko n’imikorere y’imitsi yumva, inyama, ingingo zihina kandi zigahinura. Inyunganizi ni Vitamini B.

Ubwo bwonko buhereye mu gikanu bukamanuka mu ruti rw’umugongo.

5) Kwifata nabi :

 • – Bigizwe n’intekerezo ngufi
 • – Ubwenge butareba kure
 • – Gutinda kuvuga- Kwirengagiza inshingano
 • – Ubunenganenzi
 • – Kutabana neza n’abandi
 • – Isuku mbi n’imitekerereze mibi, no gufatwa n’indwara mu buryo bworoshye.6) Kubura igikuriro ku mwana- Gutuma atagenda vuba- Kugira impungenge zo guhagarara- Gutinda kuvuga no kutumva neza

  – Kunanirwa kurya

  – Kudashobora kwiyambika Mu magambo make, ntacyo ashobora kwimarira.

  Ubugoryi butera abana kunanirwa ishuri, iyo bamaze kuba bakuru mu bitekerezo ngo birangirize ubukene. Bene abo ubafashisha Vitamini A. Ngiyo ingorane abana bandurira ku babyeyi babo iyo batabahaye amabwiriza ahagije.

  7) Ibisazi

  Izi ndwara zose, mu bwonko ni ho zisibanira. Ni cyo gituma umutwe ari rwo rugingo rushinzwe izindi ngingo zose. Umutwe ni ikigega cy’ubwonko, na bwo kandi bushinzwe gahunda yose igenewe umubiri. Ni imashini yibyarira imbaraga zinyuranye kandi bikanyura mu nzira nyinshi.

  Ni cyo gituma umuntu urwaye mu ntekerezo arangwa n’ibimenyetso bikurikira : intimba, kunanirwa inshingano yari asanzwe ashoboye, kudakunda abandi, gukunda kwigaya, no kuribwa mu gituza.

  Izo mpagarara zo mu bwenge zishobora no kugera no mu migabane yindi y’umubiri, bishobora no gutera indwara y’umutima. Burya intekerezo zidatuje zibuza amahoro ingingo zose z’umubiri.

 

by Richard

info@mubuzima.com

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi muby'ubuzima, bityo tugabanye ibyorezo bidasiba kuduhitana cyangwa bigahitana abacu kandi burya iyo tuba tubizi twari kubyirinda bitworoheye.

izindi nkuru bisa

One thought on “Indwara zikomoka kukugira intekerezo mbi

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru