Ni hano uri
Home > Amakuru > Ese amavampaya abaho? ubiziho iki?

Ese amavampaya abaho? ubiziho iki?

Ibyo abantu batekereza ku miterere ya Vampire Muubuzima.com babivuye imuzingo. soma inkuru irambuye.
Vampire ngo zaba zigira imbaraga nijoro kandi zinyunyuza amaraso y’abantu basinziriye. Ziruma akenshi ku ijosi
Zikoresha amabwene yazo aba ari maremare kurusha ayandi menyo .
Claude Lecouteux,avuga ko isura abantu bafite kuri za vampire uyu munsi ari imbuto zeze ku biti byinshi byatewe mu bihe byashize ubwo bakwirkwizga icyo gitekerezo.
Uyu mwanditsi yavuze no ku badayimoni, imyuka n’abagaruka mu buzima nyuma yo gupfa
Abenshi mu kumutinya ntibavuga ko ari umudayimoni ahubwo bamushakira amazina atamurakaza; Umuhamagazi, umukubisi, umushyutsi, umushonji, ikiroto, ushwaratura, muhekenyi, hanyuma bakerekana ugaruka mu ishusho y’inyamaswa. Aha rero niho atandukanira na bya bindi twavugaga.

Ibimenyetso rusange kuri za vampires

Ibiranga za vampire bigenda bihindukana n’imico, igihugu ku kindi. Icyakora hari ibimenyetso bias n’aho ari rusange umuntu yavuga ko inyinshi zihuriraho. Icyo kiremwa twavuga umuntu mupfu kizwi ho gutungwan’amaraso y’abantu bazima mu ijoro. Ari naho gikura imbaraga zikibeshaho zigatuma kibaho ubudapfa. Ndetse ngo kikanabaho ubudasaza gisa n’igihora cyiyuburura. Ikindi byinshi mu bi vampire bihuriraho ni isanduku ngo byihishamo iyo igitondo gitangaje.Ikakirinda kandi kikayiruhukiramo. Hanyuma irimbi rikaba ubuturo bwa vampire, Aha bakubwira ko vampire ziba birimo guhekenya imyenda zahambwemo. Mu mico myinshi bakavuga ko vampire ishobora no kurya umwanda w’abantu, ikabarya inyama aho nayo ishobora kurya inyama yayo bwite, ari naho bavugira ko imyenda yahambweho bayisangaga isa n’iyatapfunwe… Hanyuma vampire zosee zigatunga amenyo y’amabwene maremare kurusha ayandi asongoye ayifasha kurya nyine abantu.

Ku ijosi basinziriye: Kugirango ibakogotemo amaraso. Uko vampire igaragara uyu munsi mu bihangano bitandukanye byubatswe imyaka myinshi. Ibinyamakuru n’ibyifashishwa mu gukwirakwiza inkuru byagiye biha vampire ishusho buri cyose gikurikije cg buri mwanditsi akurikije uko abikeka abitekereza mbese uko abyumva. Birumvikana ko ubihawe nawe agira ukwe abyumva cg ibyo asigarana ku mashusho aba yahawe. Imyambarire ya vampire tubona mu ma cinema uyu munsi ni ubuhanga buba bwashakishijwe kuva ku makinamico izo film ziba zikomokaho no kuva ku bitabo izo kinamico ziba zikomokaho. Ibyo byose bigakorwa mu rwego rwo kubyongerera ubwiza no gushishikaza ababireba ari nako bongera mu muntu ureba guhangayika yibaza amaherezo yabyo maze agakomeza gushakisha ibindi bice akurikiye amaherezo y’inkuru.

Ishusho nshya (modern ) tubonana vampire uyu munsi ni imbuto z’ibitekerezo bya kera byagiye bivugururwa uko imyaka yagiye ihita . Aho ukunze kwerekwa umugore w’uburanga ureshya umugabo bikarangira amutesheje imbaraga ze zose kuko yamwambuye ubuzima n’imbaraga iri muri we cg icyo nakwita ikibatsi cy’ubuzima (energie vitale) .

Guhinduka vampire

Nongere mbibutse ko iyi ari imitekerereze abantu benshi bafite ku cyo twise mu kinyarwanda umuntu-mupfu cyangwa se Vampire mu zindi ndimi . Impamvu zo guhinduka vampire ziratandukanye igihugu ku kindi. Nko mu Bushinwa no mu bihugu bya Slave bakwereka umubiri ufite ibinono cg amajanja y’ibikoko cyane cyane imbwa cg injangwe maze kigahinduka umuntu mupfu

Nanone ngo umuntu wakomeretse ntakandishwe amazi ashyushye ashobora kuba vampire. Naho mu Burusiya ama vampire aturuka ku bantu bahoze ari abapfumu bakiri ku isi. Cg abantu bari baritandukanyije na kiliziya ya orthodoxe. Imyemerere ya rubanda rwo mu Burusiya ivuga ko umuntu wese uriweho na vampire nawe ahinduka vampire.

Mu nyandiko, mu biganiro , mu bitekerezo bya rubanda bakwerekako vampirisme ituruka ku muvumo. Kandi ko uwo muvumo vampire ihitamo kuwuhererekanya n’abandi ikoresheje kubaryaho ahagana ku kiganza .Ubundi buryo ni uguhererekanya amarasoaho yiryaho cg ikikomeretsa maze amaraso yayo ikayatonyangiriza ku wo ishaka guhindura vampire uwo nawe bikarangira abaye vampire.

Ibiranga Vampire

Vampire zizwiho imbaraga zidasanzwe ibara ryijimye , zirabyimbye kandi zigira uruhu rusa ukwarwo. AkensHi rujya gutukura kubera guhora zinywa amaraso . Bakwereka amaraso ahora ava mu kanwa kayo no mu mazuru kandi ijisho rikaguma rikanuye n’igihe iruhukiye mu isanduku yayo.

Muri make twavuga ko isura ya vampire nk’uko yakwirakwijwe na cinema ari isura iteye ubwoba.

Urugero ni comte Dracula muri roman ya Bram Stoker, atangira agaragara nk’umusaza ucyeye hanyuma akazageraho akaba umusore agasubirana itoto kubera kunywa amaraso y’abantu. N’ubwo vampire iba ikizingazingiye mu myenda yahambwemo inzara imisatsi n’amenyo yayo byo bikomeza gukura

Akenshi vampire bakubwira ko ivuka kubera imimerere yapfuye mo idashimishije. Nko gupfa wishwe n’icyorezo cyishe abantu benshi , bakavamo za vampire, kandi bakavuga ko kuba vampire byandura, kandi ko impfu za hato na hato zikurura nyine vampirisme. Izo mpfu za hato na hato ubwazo zikaba ikimenyetso ko hari abazimu batishimye. Kuva mu 1730 uwitwa Jean Christophe Harenberg yemeje ko vampires zavutse ku bw’ibitekerezo bibi abarwayi bagiraga ku bisasiro byabo. Yerekana ko ibimenyetso bya cholera, ubushita , n’ibindi byorezo byenda gusa neza neza n’ibituma habaho za vampires .

Kwirinda igihe cyo guhamba

Décapitation.: kurinda icumbi ko umupfu yazarigarukamo bafataga umurambo bakawushyingura wubitse inda. Bagapfumura mu gatuza ngo umurambo utazabasha kwiyuzuza umwuka maze umuntu mupfu cg umuzimu we ukagaruka. Ni nko kuwubuza kuzihaga. Hri no kumushyigurana ibintu bitandukanye. . Cyane cyane ibifite ubugi maze uko azagerageza kubyimba bikamwinjiramo bikamubuza kwiburuka ngo agaruke gutera abo yasize

Abadashaka kubihambana n’umurambo babishyiraga hafi y’imva maze ngo bikarangaza za roho ntizive mu gituro ngo zigaruke. Ibyo byakwibutsa umuco abagiriki bari bafite wo gushyira igiceri mu kanwa k’umuntu bagiye guhamba. Cg bakakimushyira mu gatuza abandi nabo bakakimupfumbatisha. Uwo muco na n’ubu hari aho ukiri mu kinjyejana zya 21. Abagiriki bawitaga Vrykolakas . Mu yindi mico y’abanyaburayi bashyiraga igikombe ku mavi y’umurambocg bakamupfumbatisha imbuto z’ibinyampeke nk’uburo , abandi bakamupfumbatisha umucanga cyane cyane iyo babaga bakeka ko yazagaruka ari vampire. Ibyo babimupfumbatishaga ngo kugirango najya gusohoka mu gituro cye azabanze kubara izo mpeke cg uwo mucanga maze burinde bumukeraho atavuyemo.

Mu budage ho , uwo bakekaga ko yazagaruka ari vampire , yamaraga gupfa mbere yo kumuhamba bakamuca umutwe bakawumushyira hagati y’amaguru cg iruhande rwe kugirango bizere neza ko roho yagiye ubutazagaruka kuko babaga bibwira ko uko azajya ashaka kubyuka azajya abura umutwe we

. Aba gitans bo bakekaga ko gutobora umutima w’uwamaze gupfa bakoresheje ikintu cy’icyuma bimufasha kugenda agiye ntazagaruke, BITABA ibyo bagashyira ibyuma hagati y’intoki ze, mu matwi cg ku maso, abatabonye iby’ibyuma bashakaga igiti cy ‘amahwa bakakimuhambana ngo atazagaruka ari vampire. Mu 2006 ahitwa Lazzareto Nuovo hafi y’umujyi wa venise havumbuwe umurambo w’umugore wapfuye mu kinyejena cya 16 basanga yari yarahambanywe itafari mu kanwa. Icyo kintu kikaba cyaremejwe n’abahanga mu bushakashatsi bw’ibyataburuwe mu matongo ko ari uburyo bwakoreshejwe bamurinda kugaruka ari vampire.

vampire degonfler

Mu yindi mihango basukaga amazi yatuye ku gituro cg bagatwika umurambo bakabika ivu kugirango bizere neza ko uwo muntu wabaye ivu atazigera yiterateranya ngo agaruke gutera abe. Mu cyitwa . Duché de Saxe allemand,bashyiraga indimu mu kanwa k’uwo bakeka ko yazagaruka ari vampire.

Amerika y’epfo ho bakoreshaga Tungurusumu,aperges, amaroza y’agasozi igikakarubamnba n’ibyatsi bivamo moutarde cg imitini bakekaga ko byafasha mu gusubiza inyuma za vampire

Icyakora NYUMA BATANGIYE KUJYA BAKORESHA IMISARABA N’AMAZI YAHESHEJWE UMUGISHA KUBERA KWIGANZA CYANE KW’IDINI YA KATOLIKA MURI KIRIYA GICE.

Bemera ko mu hantu hose vampire ishoboira gutera intambwe ubutaka bwa kiliziya bwo butarimo. Kandi ko idashobora kugenda mu mazi atemba. Bamanika indorerwamo nini mu mazu yabo nyamara bakavuga ko vampire idashobora kugaragara mu ndirerwamo ahubwo ko yo ihagera ikarangara yishakisha ngo yirebe bukaba uburyo bwiza bwo kuyirukana ariko ubu buryo ntabwo buri universel. Mu gihe abagereki bo bemeraga ko vampire ishobora kwibona mu ndorerwamo kd ko nayo igira igicucu abo muri Amerika yo hepfo ntiibabikozwaga. Muri iki gice abenshi ngo na n’ubu baba bacyifashisha ishapule mu kwirukana vampire.

Vampire ngo ntabwo ishobora kwinjira mu nzu itatumiwe na nyirayo. Bavuga ko vampire zigira imbaraga nijoro bakerekana ko ku manywa itihanganira urumuri rw’izuba ariko nanone abakora cinema zitandukanye bo bakwirakwije igitekerezo ko n’ubwo batarwihanganira ariko nta n’ubwo rubica. Abashinwa bo bavugaga ko vampire ziza kubara intete z’umuceri wuzuye umufuka. No mu Buhinde ni uko. Kandi ko vampire igomba gupfundura amapfundo yose ihuye n’ayo bukarinda buyikeraho.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru