Ni hano uri
Home > Ibindi byo kwiga > Akaga gaterwa no kudakoresha umubiri.

Akaga gaterwa no kudakoresha umubiri.

Ubusanzwe abantu benshi ntabwo basobanukiwe n’imvugo « kumererwa neza ». Bamwe bati « Uwahora yiyicariye hamwe, akarya, akaryama, yaba afite amahirwe. » Oya kuko ni ukwishuka bikabije. Uyu mubiri wacu ugizwe, wubakwa kandi ukanasanwa n’umuvuduko w’amaraso utemba mu mitsi minini no mu dutsi duto.

Ayo maraso iyo yihuta ku rugero rugenwe kandi akaba afite intungamubir zihagije, ashobora kurangiza amakene yose

Running is, alas, a particularly strong trigger for asthma.
https://www.swimmingworldmagazine.com

y’umubiri. Mu birebana n’umuvuduko w’amaraso, hakenewe umubiri ukora imyitozo, n’ibyo kurya bifite ibivumbikisho, n’intekerezo nziza.

 

Akamaro ko gukoresha umubiri imyotozo Imyitozo ikorewe ahantu heza hari umwuka mwiza, bituma umwuka mwiza ugera mu bwonko. Kandi ubwonko kugira ngo butere imbere, bukeneye ubujijuke n’imirimo y’amaboko. Iyo umubiri ukora imyitozo, amaraso yinjira neza mu bwonko n’umwuka mwiza wotwa okisijeni , kandi ayo maraso agera mu bwonko afite intungamubiri zihagije.

Umubiri ukeneye imirimo y’umubiri n’iy’intekerezo. Iyo umubiri udakoze neza imyitozo ikwiriye kuva mu bwana kugeza mu bukuru, indwara zidahuje amazina n’uburyane zishobora gufata impagarike y’umuntu. Zimwe muri izo ndwara ni izi :

  1. indwara y’amagufwa: umubiri udakora imyitozo ihagije ushobora kurwara indwara zo mu magufwa. Ibimenyetso biyiranga ni ibi : iyi ndwara ikunda gufata mu magufwa maremare yo mu mubiri.

– Uburibwe bukabije bwo mu magufwa n’umuriro mwinshi wihinduranya buri kanya

– Amaraso yibumbiye hamwe bikagaragazwa no gutonekara k’umubiri bitewe no kwirundanya kw’amaraso yananiwe gusubira mu murimo wayo.

– Gukengerana k’umubiri n’umuriro w’ikirenga mu ngingo z’ihuriro ry’amagufwa, uruhu rugahinduka ukundi, kandi hakabaho ibibyimba bibunga mu mubiri

– Kubyimba no guhinamarara kw’amagufwa

– Uko kubyimba gukurikirwa no kuvamo amashyira

  1. Kunyunyuka kw’imihore

iyo umubiri ubuze intugamubiri ushobora kunyunyuka inyama zinyuranye, nk’umwijima, impyiko, ubwonko, amagufwa n’imisokoro yo mu magufwa, kugabanuka kw’imitsi y’amaso, bigatera ubuhumyi. Iyo umubiri utaye ubunini bwawugenewe cyangwa ukazimiza ibiro byawo, habaho uburibwe bunyuranye butagira isuzumiro.

  1. kunanirwa guhina ingingo cyangwa wahina ukababara
  2. kwangirika k’udutsi duto tw’umutima hariho uburyo bwinshi bwo kwangirika. Umuntu ashobora kwangirika abitewe n’impamvu nyinshi :

– Kurwara igihe kirekire utagira icyo ukora

– Kugira kanseri

– Kunywa inzoga cyane

– Kurwara malariya

– Indwara z’ibyuririzi

– Igituntu

– Indwara zo mu ntekerezo n’izo gutekereza ubukene

– Kuvuga bikuruhije

– Guhekenya amenyo nijoro asinziriye

– Kugarura ibyo kurya mu kanwa, no gukunda kuruka

– Gutinda kujya mu mihango y’abakobwa kandi igihe cy’imyaka cyarageze

– Abahungu bo batinda kugaragaza ibimenyetso bya kigabo, ijwi ntiryiyongera, ubwanwa butinda kugaragara, imyanya ndangagitsina ikaba mito,

– Ikindi kiranga kononekara ni ukubaho udakeneye imibonano mpuzabitsina no kutumva neza kw’amatwi

– Kutareba neza

– Kutaryoherwa

– Gahunda mbi mu myanya ibyara

– Kudahumurirwa

– Kwihagarika bigoranye n’ubugumba

– Iyo kwangirika kugeze mu bwonko, hariho byinshi bigaragara : imyifatire mibi itera nyirayo kugawa, impagarike n’ubwenge bikora nabi, ubugoryi n’ubutandame, kugira imibereho idahanwa, guhakana ibyo wakoze no guhisha imigambi yawe kandi aho ibikorwa byayigaragaje.

Richard
Mucyo dufatanye kuzamurana mu myumvire n'ubumenyi mubuzima, twandikire kuri e-mail: mubuzima1@gmail.com

izindi nkuru bisa

Igitekerezo cyanyu ni ingenzi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

hejuru